Invacare Policy Bescherming Persoonsgegevens & Cookies

Effective Date: Tue 25, 2020 Last updated: Tue 15, 2020

I. Invacare EU Beleid Bescherming Persoonsgegevens
 A. De verwerkingsverantwoordelijke
 B. Doel
 C. Strekking
 D. Categorieën van verwerkte gegevens, wettelijke grondslag en doel van de persoonsgegevensverwerkingen
  D.1 Details van de persoonsgegevensverwerkingsactiviteiten
  D.2 Wettelijke grondslag van de persoonsgegevensverwerkingsactiviteiten
 E. Gerechtvaardigde belangen
 F. Ontvangers van de persoonsgegevens en persoonsgegevensuitwisseling met een Third Country
  F.1 Intra Group
  F.2 Derden
 G. Internationale gegevens-uitwisseling
  G.1 Intra-Group
  G.2 Derden
 H. Uw rechten
  H.1 Inzage
  H.2 Correctie
  H.3 Wissing
  H.4 Bezwaar
  H.5 Beperking
  H.6 Gegevens-overdraagbaarheid
  H.7 Weigering tot geven en terugtrekken van toestemming
  H.8 Separate verwerkingsverantwoordelijken
 I. Contact gegevens van de Privacy Lead (PL) en recht tot indienen van een klacht

II. Invacare EU Cookies Beleid
 A. Wat zijn cookies
 B. Gebruik van cookies of soortgelijke technologie op onze site
  B.1 Cookies
 C. Hoe cookies of soortgelijke technologie te controleren
 

I. INVACARE EU BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ingangsdatum: 25 mei 2018        Laatste update: 28 juni 2018

A. De verwerkingsverantwoordelijke

Deze website wordt beheerd door Invacare International GmbH, geregistreerd op Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, Zwitserland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Witterswil onder nummer CHE-109.561.251; en door Invacare B.V, geregistreerd op Galvanistraat 14-3, 6716AE Ede, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 18041272, beiden opererend in hun hoedanigheid van separate verwerkingsverantwoordelijken onder Algemene Verordening gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met Invacare International GmbH of Invacare B.V. via: telefoon en/of contactformulier, terug te vinden in de footer van de Site.

B. Doel

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij dit EU Bescherming Persoonsgegevens Beleid (“privacy policy”) opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, uitwisselen, opslaan en op andere manieren verwerken.
Deze privacy policy is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers van onze website in de EU of, indien van toepassing, waar EU, EU-regelgeving of Zwitserse wetgeving met betrekking tot bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

C. Strekking

Deze privacy policy beschrijft hoe wij persoonsgegevens verwerken via de website, die is ontworpen voor gebruik in de Europese Unie (“EU”). Wanneer u ervoor kiest op onze andere websites te gaan, die ontworpen zijn voor gebruik in andere regio’s van de wereld (bijvoorbeeld onze Noord-Amerikaanse www.invacare.com), is onze privacy policy van die websites van toepassing. Wij raden u dringend aan naar de website van uw eigen land te gaan.

D. Categorieën van verwerkte gegevens, wettelijke grondslag en doel van de persoongegevensverwerkingen

D.1 Details van de persoonsgegevensverwerkingsactiviteiten

Afhankelijk van de services die op de website worden aangeboden en door u worden gebruikt, met uw keuzes en de configuratie (aangaande cookies of andere tracking technologie) van uw computer of ander apparaat waarmee u deze website bezoekt, verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
 

Verwerkingsdoel Categorieën persoonsgegevens Wettelijke grondslag Bewaarperiode
Om uw vragen te beantwoorden die u stelt via het contactformulier, via email of telefonisch. Contactgegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer), aanvraagtype, bedrijfsnaam, eventuele persoonsgegevens die in de correspondentie met ons zijn opgenomen. Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dat zwaarder weegt dan uw belangen en vrijheden. Deze persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden of om aan uw verzoek te voldoen.     Voor de tijd die nodig is om uw vraag te beantwoorden, echter, in ieder geval niet langer dan 1 maand nadat het antwoord gegeven is.
Om u te registreren voor een training voor professionals via het trainingsformulier op de website. Contact gegevens, datum en inhoud van de training.
 
 
Gezondheidsgerelateerde informatie (bijv. dieetwensen voor de catering).
Uw toestemming en, voor zover wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, uw uitdrukkelijke toestemming. Twee (2) jaar vanaf de datum van inschrijving of vanaf het laatste contactmoment met ons.
 
Gezondheidsgerelateerde gegevens zullen worden gewist na de training, maar in ieder geval binnen een (1) maand na de trainingsdatum.
Om u in te schrijven voor Invacare marketing communicatie middels het inschrijfformulier of het aanvinken van de opt-in box in alle formulieren op de website. Contact gegevens, marketing voorkeuren en correspondentie. Uw toestemming. Zodra u uw toestemming voor het ontvangen van Invacare marketing communicatie intrekt, verwijderen wij deze gegevens.  
 
 
Om een account aan te maken in Customer Self Service Access (i.e., de Invacare Professional area) om toegang te krijgen tot professionele content. Inloggegevens en contact gegevens. Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dat zwaarder weegt dan uw belangen en vrijheden. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig voor de toegangsbeveiliging van onze website en om u de mogelijkheid te bieden om een persoonlijke pagina bij te houden. Totdat uw account wordt verwijderd.
 
Om veilig de Customer Self Service Access website te gebruiken. Inloggegevens en stamp connection. Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dat zwaarder weegt dan uw belangen en vrijheden. Deze gegevens hebben wij nodig voor de toegangsbeveiliging van onze website. Totdat uw account wordt verwijderd.
 
Statistische doeleinden en analytische services. Connectie log. Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dat zwaarder weegt dan uw belangen en vrijheden. Deze gegevens hebben wij nodig om een veilige en goed werkende site te bewerkstelligen en voor service verbetering.  Twee (2) jaar vanaf de dag dat de gegevens zijn verzameld of vanaf uw laatste contact met ons.
 
Om de webite op te gaan in de taal van uw voorkeur. IP adres en taalvoorkeur. Het gerechtvaardigde belang van Invacare om de website aan te passen al naar gelang uw voorkeurstaal.  Twee (2) jaar vanaf de dag dat de gegevens zijn verzameld of vanaf uw laatste contact met ons.
 

 
Voor informatie over cookies en andere tracking technologie die op deze webite gebruikt wordt, verwijzen wij u naar ons Invacare EU Cookies Beleid.

Gegevens die onmisbaar zijn (zoals contactgegevens in het contactformulier) voor de verwerkingsverantwoordelijke om de doeleinden zoals hierboven beschreven te halen worden aangegeven met een sterretje op de plek waar erom gevraagd wordt op de verschillende pagina’s op de website. Wanneer u deze gegevens niet invult, zijn wij mogelijk niet in staat uw vraag te behandelen en/of u de service te bieden die u wenst. Andere gegevens zijn puur optioneel en u kunt besluiten deze wel of niet in te vullen, maar het helpt ons om u beter te leren kennen en onze communicatie en services te verbeteren.

D.2 Wettelijke grondslag van de persoonsgegevensverwerkingsactiviteiten

Naar GDPR Artikel 6 (1), moet iedere vorm van gegevensverwerking een wettelijke basis hebben.

De verwerkingsactiviteiten van uw gegevens hebben één van de volgende wettelijke bases:

 • Verwerking is nodig om de uitvoering van een contract waaraan het gegevens onderwerp (i.e., de website bezoeker) deel neemt of om stappen te ondernemen bij de aanvraag voor gegevens voordat een contract wordt aangegaan;
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen;
 • Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een natuurlijk persoon te beschermen;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsveranwtoordelijke of een third-party, zoals aangegeven in de doeleind sectie (bijvoorbeeld, om fraude te voorkomen, voor informatie veiligheid of administratieve doeleinden of om aangifte te doen). Wij zullen uw gegevens nooit verwerken wanneer uw belangen zwaarder wegen dan deze belangen of  wanneer dit uw fundamentele rechten en vrijheden aantast;
 • De betrokkene toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn of haar gegevens voor een of meerdere doeleinden. 

Aanvullend op bovenstaande, wanneer bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, baseren wij de verwerking hiervan op een van de volgende - niet-limitatieve - wettelijke uitzonderingsgronden, zoals vermeld in Artikel 9 van de AVG:

 • De betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor het verwerken van zijn of haar gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om toestemming te geven;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

E. Gerechtvaardigde belangen

Als bedrijf dat innovatieve thuis- en langdurige zorgmiddelen maakt en verspreid, die bijdragen aan herstel en een actieve levensstijl, moeten wij soms uw gegevens verwerken ten behoeve van onze gerechtvaardigde zakenbelangen, bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude, informatie veiligheid, administratieve doeleinden of het rapporteren van mogelijke strafbare feiten of handelingen. De grond voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen is beschreven in sectie D.1. Wij zullen uw gegevens niet verwerken wanneer uw belangen zwaarder wegen dan deze belangen of  wanneer dit uw fundamentele rechten en vrijheden aantast.

F. Ontvangers van de persoonsgegevens en persoonsgegevensuitwisseling met een Third Country

Uw gegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke. Uw gegevens worden Intra-Group gedeeld of toegankelijk gemaakt voor onze service aanbieders die ons ondersteunen als het gaat om onze gegevensverwerking alsook andere ontvangers voor de doeleinden die uiteengezet zijn in sectie D.1, en hieronder nader worden gespecificeerd.

F.1 Intra-Group

Wij delen uw gegevens ook met andere bedrijven en afdelingen van de Invacare groep (zoals Marketing, IT en Sales), voor alle doeleinden zoals gespecificeerd in sectie D.1. Een lijst met Invacare groep bedrijven is te vinden op http://www.invacare.com/cgi-bin/imhqprd/global.jsp.

F.2 Derden
Ontvanger Categorie persoonsgegevens Doel van de gegevensverwerking
Service providers op het gebied van informatie technologie die website hosting services bieden; 
Service providers op het gebied van marketing ontwikkelings services.
Contact gegevens. Zie verwerkingsdoeleinden in sectie D.1.
Service providers op het gebied van informatie technologie die website hosting services bieden; 
Subcontractors op het gebied van marketing ontwikkelings services.
IP adres. Om de microsites van Invacare in de taal van uw voorkeur te bezoeken.
Service providers op het gebied van informatie technologie die website hosting services bieden; 
Service providers op het gebied van marketing ontwikkelings services.
Connectie log. Zie verwerkingsdoeleinden in sectie D.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwerkingsverantwoordelijke deelt uw gegevens ook met derden als dit wettelijk vereist is, op grond van een uitspraak van de rechter, of als deze verstrekking nodig is om de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon te beschermen of voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims, zowel bij strafrechtelijke vervolging als bij civiel rechtelijke procedures en bestuursrechtelijke vervolging, al dan niet buiten de rechtszaal.

G. Internationale gegevens-uitwisseling

Door het globale karakter van ons bedrijf, zijn sommige ontvangers van uw gegevens gevestigd in het buitenland, inclusief third countries buiten de Europese Economische Unie (“EEA”) die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hanteren. U kunt de lijst met third countries die officieel zijn erkend door de Europese Commissie met een adequaat niveau van gegevensbescherming hier vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Ook Zwitserland is hier onderdeel van.

G.1 Intra-Group

Internationale Intra-Group gegevens uitwisseling vindt plaats met landen waar Invacare kantoren heeft, inclusief Zwitserland en de VS. Uitwisseling met Zwitserland is gebaseerd op de “European Commission’s adequacy finding (zie hier)”. Het uitwisselen van uw gegevens buiten de EEA naar de VS vindt plaats op basis van Invacare’s EU-U.S. Privacy Shield certification.

G.2 Derden

Sommige derden met wie wij gegevens uitwisselen, liggen buiten de EEA.

Als wij persoonsgegevens uitwisselen naar derden die in third countries buiten de EEA liggen, dan treffen wij maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn geaccepteerd door de wetten met betrekking tot gegevensbescherming, zoals de “EU-US Privacy Shield for transfers to self-certified US organizations (zie hier)”, de “EU Standard Contractual Clauses (zie hier)”, “Binding Corporate Rules (zie hier)”, “approved Codes of Conduct and Certifications” of in uitzonderlijke gevallen op basis van wettelijk voorgeschreven afwijkingen. 

Neemt u contact op met EUprivacy@invacare.com wanneer u meer informatie wilt of, indien beschikbaar, een kopie wilt van de regeling waarmee wij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

H. Uw rechten

In lijn met de van toepassing zijnde wetten over gegevensbescherming, heeft u de volgende rechten in relatie met uw persoonsgegevens:

H.1 Inzage

U heeft het recht op inzage, i.e.: het recht om van de verwerkingsserantwoordelijke bevestiging te krijgen als uw persoonsgegevens worden verwerkt, toegang tot uw persoonlijke gegevens en de relevante informatie over die verwerking in lijn met de van toepassing zijnde wetten over gegevensbescherming. U heeft ook het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een kopie van de verwerkte persoonsgegevens op te vragen.

H.2 Correctie

U heeft het recht op correctie, i.e.: het recht op directe correctie door de verwerkingsverantwoordelijke van inaccurate persoonsgegevens over u en op het aanvullen van incomplete gegevens.

H.3 Wissing

U heeft het recht op wissing van uw persoonsgegevens, zoals beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke: dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens direct moet wissen indien u dat wenst wanneer een van onderstaande redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • U heeft uw toestemming ingetrokken waarop de gegevensverwerking gebaseerd was en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de gegevensverwerking en er zijn geen zwaardere belangen of dwingende redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn niet wettelijk verwerkt;
 • De persoonsgegevens zullen worden gewist om aan de wettelijke verplichting binnen de EU of EU lidstaat te voldoen.
H.4 Bezwaar

U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie.  
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden.  

H.5 Beperking

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke om beperking van verwerking vragen als:

 • U de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
 • De verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van het verwerken, maar u deze nodig heeft voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims;
 • U bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd op publieke of wettelijke belangen – voor een periode moeten wij uw aanvraag bevestigen.
H.6 Gegevens-overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens over u, die u hebt verstrekt aan de verwerkingsverantwoordelijke, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare format. En u heeft het recht deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen zonder hinder van de eerste verwerkingsverantwoordelijke.

H.7 Weigering tot geven en terugtrekken van toestemming

Het staat u vrij om geen toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en u kunt uw toestemming voor de verwerking altijd terugtrekken zonder negatieve gevolgen. De intrekking van uw toestemming doet echter niet af aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevens die wij voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming op basis van deze grondslag hebben verwerkt.

H.8 Separate verwerkingsverantwoordelijken

De verwerkingsverantwoordelijken opereren als separate verwerkingsverantwoordelijken zodat u uw rechten kunt uitoefenen zoals vermeld in deze policy bij ieder van hen. De entiteiten die met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken werken, zijn een overeenkomst aangegaan over hun rol en relaties. Neem contact op met EUprivacy@invacare.com wanneer u meer wilt weten over dit contract.

I. Contact gegevens van de Privacy Lead (PL) en recht tot indienen van een klacht

U kunt uw rechten, zoals beschreven in sectie I hierboven, altijd uitoefenen door contact op te nemen met:
Invacare International GmbH
Attention to: Privacy Lead (PL)
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland
 
Of:
Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716AE  Ede
Nederland

E-mail adres: EUprivacy@invacare.com

Mocht u vragen hebben over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens.

U kunt een klacht ook indienen bij de gezaghebbende autoriteit, in het bijzonder in het land waar u woont, werkt of de locatie waar het probleem is ontstaan over de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verzamelt en verwerkt. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

II. INVACARE EU COOKIES BELEID

Ingangsdatum: 25 mei 2018        Laatste update: 28 juni 2018

Deze website wordt beheerd door Invacare International GmbH, geregistreerd op Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, Zwitserland, geregistreerd bij de Registry of Commerce and Companies of Witterswil onder nummer CHE-109.561.251; en door Invacare B.V, geregistreerd op Galvanistraat 14-3, 6716AE Ede, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 18041272, beiden opererend in hun hoedanigheid van zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken onder gegevensbeschermingswetten en -regels.

A. Wat zijn cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website bewaart op uw computer of mobiele apparaat wanneer u de website bezoekt. Het zorgt ervoor dat de website uw acties en voorkeuren onthoudt (zoals login, taal, font en andere beeldvoorkeuren) voor een bepaalde tijd, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert op de site of van de ene naar de andere pagina browst.

B. Gebruik van cookies of soortgelijke technologie op onze site

Wij gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om u informatie te geven die is toegespitst op uw interesses en gebaseerd is op uw gebruik, om bezoekstatistieken te krijgen, om onze website te beheren en om de gebruikerservaring te optimaliseren.

B.1 Cookies

De cookies die wij voor de website gebruiken zijn:

Essentiële cookies of strikt noodzakelijke cookies (first party cookies):
Onze website gebruikt cookies om uw bezoek te vergemakkelijken. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruiken van de website, om uw voorkeuren te onthouden en om de bezoeken uit te balanceren op onze website servers. Deze cookies zijn geldig voor de sessietijd of voor maximaal dertien (13) maanden.

Niet-essentiële cookies (third-party cookies):
Analytische cookies
Wij gebruiken ook cookies om ons te helpen met statistische doeleinden en analyses, zoals het aantal Site bezoeken, als een teller. Wij linken de informatie in onze cookies niet met persoonlijke gegevens die u invult op onze Site. 

Deze cookies zijn vooral third-party cookies, zij worden niet door ons bewaard. Wij raden u daarom aan de websites van deze third-parties te lezen om meer te weten te komen over de opgeslagen cookies en hoe hiermee wordt omgegaan. 

Sharing cookies (social links)
Onze website bevat ook links naar sociale media sites. Wanneer u deze gedeelde buttons gebruikt, kan er een third-party cookie of andere technologie worden geïnstalleerd.

Leest u de privacy policies van deze sociale media sites om er zeker van te zijn dat u uw rechten kent en weet waar uw browse gegevens voor gebruikt worden, vooral als het gaat om advertenties.

C. Hoe cookies of soortgelijke technologie te controleren

U kunt cookies zoals u wenst terugtrekken, controleren, wissen of afwijzen – kijk voor details op aboutcookies.org. Hoewel de meeste browsers zo zijn opgezet dat ze cookies accepteren, kunt u alle cookies die al op uw computer staan wissen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet meer automatisch worden geplaatst en u een melding ontvangt wanneer er een cookie binnenkomt. Wanneer u dit doet, zult u wellicht sommige gegevens telkens opnieuw moeten invoeren wanneer u onze website bezoekt. Het is belangrijk om te melden dat u misschien niet alle mogelijkheden van onze website kunt gebruiken wanneer u hiervoor kiest.

Onderstaand vind u third-party websites om cookies terug te trekken, te controleren, te wissen of af te wijzen:
Twitter: help.twitter.com/en/safety-and-security#ads-and-data-privacy 
Facebook: facebook.com/policies/cookies
YouTube: policies.google.com/privacy?hl=en
Pinterest: help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data
Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en